Prelucrarea datelor cu caracter personal

+   Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și proțectia vieții private, vă informăm că S.C. PRO FIDUCIARIA S.R.L., cu sediul în Calea Moșilor, nr. 217A, ap. 34, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4272/2011, având CUI: RO28311287, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
+   Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră și în scopul punerii în aplicare a Normelor privind privind pregatirea profesionala a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și pentru reclamă, marketing și publicitate.
+   Vă revine obligația să furnizați datele personale, acestea fiind necesare în vederea încheierii contractelor de prestări servicii.
+   Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (S.C. PRO FIDUCIARIA S.R.L.) de a încheire a contractelor de prestari servicii lipsindu-i una din condițiile esentiale, respectiv identitatea părților.
+   Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, prin intermediul angajaților proprii și al partenerilor care prelucrează date în numele operatorului, fiind comunicate numai următorilor destinatari:
+   Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare, angajații și reprezentanții legali ai Operatorului, alte companii din acelasi grup cu Operatorul, partenerii contractuali ai Operatorului, Angajatorul / Potențialul angajator al persoanei vizate, autoritatea judecatorească, autoritați și instituții publice central / locale, atunci când există temei legal.
+   Vă informăm că aveți urmatoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisa, datată și semnată, în care puteți arăta că doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumita adresă, inclusiv prin poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să se asigure că predarea vi se va face personal);
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiției.

+   Dacă aveti întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau numarul de tel. 031 437 8315.
+   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Pro Fiduciaria S.R.L. se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine-determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
 • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează in numele S.C. Pro Fiduciaria S.R.L. date cu caracter personal, au prevazută în contractul de munca și în fișa postului o clauză de confidențialitate.
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimtamantul șn mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încat să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificari (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugam să ne informați cât mai curand posibil.
Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:
B-dul Magheru 28-30, București,
Sector 1, România
www.dataprotection.ro

© 2021 ProFiduciaria. Toate drepturile rezervate

Termeni și condiții | Politica cookies | Prelucrarea datelor personale