Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PRO FIDUCIARIA cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 217A, ap. 34, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4272/2011, CUI RO28311287, avand cont bancar RO70RZBR 0000 0600 1349 7362, deschis la Raiffeisen Bank Agentia Decebal,  reprezentata legal prin Administrator Gaba Florian, (denumita in continuare “Furnizorul”), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal relationat de furnizarea serviciilor si derularea programului educational online de Pregatire Obligatorie in Asigurari in vederea obtinerii certificarii profesionale acordate de catre Institutul de Studii Financiare („IFS”), cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul GDPR”).

 

1. Definitii

 

Date cu caracter personal – orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Legislatia aplicabila pentru protectia datelor cu caracter personal” inseamna orice regulament, hotarâre, lege, ordonanta, standard sau orice alt instrument similar, aplicabil furnizarii serviciilor, si in special (i) Regulamentul UE 2016/679 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), si (ii) orice alt regulament ce se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabil pe perioada furnizarii serviciilor;

Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizata – o persoana fizica identificata sau identificabila ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate.

 

2. Principii de prelucrare

Furnizorul colecteaza, prelucreaza si stocheaza cu buna credinta datele cu caracter personal ale dumneavoastra in calitate de persoana vizate in conformitate cu legislatia aplicabila, respectand pe deplin principiile prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri legitime, conform art. 5 din Regulamentul GDPR.

 

3. Categoriile de date cu caracter personal

In calitatea dumneavoastra de “persoana vizata“, Furnizorul va informeaza in mod expres prin prezenta Nota de Informare, in conformitate cu articolele 12 si 13 din Regulamentul GDPR, cu privire la prelucrarea si stocarea urmatoarelor date cu caracter personal, dar nelimitat la: nume si prenume, CNP, adresa de email, numar de telefon, date din CI/BI/pasaport, serie si numar CI, semnatura, date din diplomele de studii (e.g. diploma de bacalaureat), cererea de inscriere la examen/reexaminare, adeverinta finalizare curs, datele incluse in tabelul de inscriere pe platforma IFS si orice alte date relationate de furnizarea serviciilor achizitionate pe platforma Furnizorului, inclusiv in ceea ce priveste achiztionarea serviciului de suport pentru generarea conturilor pe platforma ISF.

 

4. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Furnizor dupa cum urmeaza:

 

 • pentru furnizarea serviciilor si executarea contractului la care persoana vizata este parte  sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul GDPR in vederea furnizarii serviciilor;
 • in interesul legitim al Furnizorului conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul GDPR in vederea furnizarii serviciilor;
 • indeplinirea obligatiilor ce apartin Furnizorului relationat de furnizarea serviciilor;

 

5. Durata prelucrarii datelor

In cadrul scopurilor pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal au fost colectate si conform politicilor noastre de retentie a datelor personale, datele colectate vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, pe durata furnizarii serviciilor, iar ulterior furnizarii serviciilor pe durata existentei unei obligatii legale, respectiv pe durata de existenta a unui alt temei justificativ legal (i.e. interes legitim).

 

6. Destinatarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de catre urmatoarele categorii de persoane sau transmise acestora, dupa cum va fi aplicabil, cu respectarea intocmai a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal:

 • Angajatii si reprezentantii Furnizorului;
 • Colaboratorii si furnizorii de prestari servicii cum ar fi, dar fara a se limita la furnizorii de servicii si sisteme IT, partenerii contractuali (avocati, consultanti, contabili, tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise);
 • Institutului de Studii Financiare petru generarea contului in platforma ISF;
 • Autoritatilor si institutiilor publice, instantelor judecatoresti, precum si altor autoritati in exercitarea atributiilor acestora, dupa caz.

 

De asemenea, datele dumneavoastra vor fi incarcate pe platforma Institutului de Studii Financiare, conform Metodolofgiei ISF in vigoare, iar in momentul incarcarii tabelului in platforma de examinare se genereaza conturi pentru cursantii care nu au deja cont si se trimite un mail automat din platforma ISF cu confirmarea inscrierii si cu detaliile de configurare cont. Neconfigurarea contului duce la imposibilitatea accesarii paginii de examinare.

 

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre categoriile de persoane indicate mai sus sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii, conform obligatiilor pe care destinatarii datelor le asuma fata de Societate si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

 

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate unui stat care nu face parte din Spatiul Economic European fara acordul scris prealabil al persoanelor vizate.

 

8. Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal

Dorim sa va informam, de asemenea, ca, potrivit articolelor 12-22 din Regulamentul GDPR si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului GDPR, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare si de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal,
 • dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra,
 • dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, in cazul datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri in baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit persoana imputernicita, respectiv in scopul intereselor legitime ale Persoanei imputernicite;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca;
 • dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau orice instante competente.

 

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta Furnizorul printr-o solicitare scrisa, datata si semnata transmisa la adresa sediului social sau prin e-mail la adresa [email protected].

 

Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si urmeaza sa vi se raspunda in termen de 30 zile de la primirea solicitarii de catre Societate.

 

De asemenea, in cazul operatiunilor de prelucrare intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, in calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 

9. Prevederi finale

Prezenta Nota de informare poate fi completata/actualizata dupa cum va fi necesar pentru a reflecta modificarile in legislatie, in practicile noastre de preluare si utilizare a datelor personale, in caracteristicile website-ului sau in progresele tehnologice. In cazul in care aducem modificari ce afecteaza modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificari vor fi publicate si disponibile pe website, iar data intrarii modificarii si intrarii in vigoare va fi indicata pe website.